Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

Şirket merkezi ‘’Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:151/A Kadıköy, İstanbul” adresinde mukim ‘’Marmara Araştırma Geliştirme ve Denetim Anonim Şirketi’’ (bundan böyle kısaca MARGED olarak anılacaktır) ile MANDAL MOBİL UYGULAMASINA üye olmak için işbu sözleşmenin tümüne, mobil uygulamada yer alan şartlar ve kurallara onay veren Üye veya Kullanıcı arasında elektronik ortamda akdedilir.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Mandal Mobil Uygulaması üzerinden üyelik aşamasındaki formların doldurulup, sözleşmelere onay verildikten itibaren işbu sözleşme tümüyle yürürlüğe girer.

3. Tanımlar

Mandal: Hizmetlerin sunulduğu ‘’MANDAL’’ isimli mobil uygulama.

Arama: Mandal Mobil Uygulaması dahilinde üyeler (arayan ve aranan) arasında yapılan telefon görüşmesi.

Arayan: Mandal Mobil Uygulaması dahilinde, MARGED’in arama alabilme ve arama yapabilme kriterlerini karşılayan, arama yapan gerçek kişi.

Aranan: Mandal mobil uygulaması dahilinde, MARGED’in arama alabilme ve arama yapabilme kriterlerini karşılayan, arama alan gerçek kişi.

Kullanıcı: Mandal Mobil Uygulamasına erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Mandal Mobil Uygulamasına üye olan ve dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan, Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümlerine tabii olan kullanıcı.

Üyelik: Kullanıcının, Mandal Mobil Uygulamasındaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurmasına istinaden verdiği kimlik bilgilerinin MARGED tarafından onaylanması ve kul- lanıcıya bildirilmesi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetki- sine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin MARGED tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. MARGED gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümleri: Mandal Mobil Uygulamasında yer alan şartlar ve koşullar ile üyelerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, kullanıcının Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümlerini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elek- tronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Mandal Mobil uygulamasında yer alan şart

ronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Mandal Mobil uygulamasında yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

Mandal Mobil Uygulaması Hizmetleri (Hizmetler): Mandal Mobil Uygulamasında kayıtlı üyenin işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MARGED tarafından uygulama dahilinde sunulan hizmetlerdir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nite- likli kişisel veridir.

4.Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümleri

4.1.Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi dahilinde olan bu bölüm, üyelik sözleşmesini, şartlarını, hükümlerini ve bunların yanı sıra üyelerin hak ve yükümlülüklerini düzen- lemektedir.

4.2.İşbu Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümlerinin konusu, Mandal Mobil Uygulamasında sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümleri ile Mandal Mobil Uygulaması içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MARGED tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi, Şart- ları ve Hükümlerini kabul etmekle, Mandal Mobil Uygulaması içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MARGED tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3.Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.4.Üyeler, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde arama alabilme ve arama yapabilme için MARGED’in şartlarını karşılamak zorundadır. Bu şartlar uygulama içerisinde belirtilir. MARGED bu şartlarda üyelere önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği gibi değişiklik yapabilir. Üyenin arama alabilme ve arama yapabilme şartlarını yerine getirmiş olmasına arama yapabilmesi veya arama alabilmesi MARGED’in inisiyatifindedir.

4.5.Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin MARGED tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. MARGED gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

4.6.MARGED, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi, Şart- ları ve Hükümleri’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda Mandal üzerinden yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümlerinin değişen hükümleri, Mandal’da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.7.Mandal Mobil Uygulamasına üye olabilmek için reşit olmak ve MARGED tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.8.MARGED herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümlerini tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Mandal Mobil Uygulamasında belirtilen kurallara aykırılık halleri, üyenin MARGED’e yanıltıcı kimlik beyanında bulunması veya uygulama kapsamındaki aramalarda genel ahlaka aykırı eylemlerde bulunması üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.9.Üye, Mandal Mobil Uygulamasında belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzua- ta ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Mandal Mobil Uygulamasındaki tüm şart ve kural- ları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.10.Üye, MARGED’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple MARGED’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11.Üyelerin, MARGED Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güven- liğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya MARGED’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.

4.12.Üye, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içerik- lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Mandal Mobil Uygulaması üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yarat- madığını kabul ve taahhüt etmektedir. MARGED, Üye tarafından MARGED’e iletilen veya Mandal Mobil Uygulaması üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4.13.Üye hukuka uygun amaçlarla Mandal Mobil Uygulaması üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, MARGED’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki Mandal Mobil Uygulaması dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritaban- ları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Mandal Mobil

Uygulamasına yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bu- lunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi, Şartları ve Hükümleri hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçek- leştirdikleri Mandal Mobil Uygulaması üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MARGED doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.14.MARGED’in kişinin üyelik bilgilerini onaylaması belirli kriterlere tabiidir. MARGED bu kriterleri saklı tutmakla birlikte, bir kişinin üyeliğini kabul ediyor veya onaylıyor olması o kişinin gerçek kimliğinin yansıtıldığı anlamına gelmeyebilir. Kişilerin kimliği ile ilgili bu tür yanılgılar oluşabilecek işlemlerden dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan veya hukuka aykırılık hallerinden dolayı MARGED doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.MARGED Hizmetleri

5.1.MARGED, Üyeler tarafından MARGED veritabanına yüklenen içeriklerin ve kişisel bilgi- lerin arayüzler kullanılmak suretiyle aynı veritabanı üzerinden üyeler tarafından görün- tülenebilmesini temin etmektedir.

5.2.MARGED, üyelerin birbirleri ile telekomünikasyon yoluyla belirli bir ücret karşılığında görüşmelerine aracılık eder. Bu görüşme (arama) dahilinde aranan kişiye aranma ücretini ödemek- tedir.

5.3.MARGED, üyelerin Mandal Mobil Uygulaması dahilinde kişi listeleme ve/veya bulma yön- temleri ile birbirlerini bulabilmelerini sağlar.

5.4.MARGED, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde belirli ücret karşılığında aranan kişinin tabii olduğu gelir ve stopaj vergilerini ödemektedir.

5.5.MARGED, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mev- cut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Mandal Mobil Uygulaması dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tut- maktadır. MARGED, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği biçimde kullanabilir.

6.MARGED’in Hak ve Yükümlülükleri

6.1.MARGED, işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili MARGED üyelik hesabı içerisinde belirtilen açıkla- malar ve işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis et- meyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; MARGED her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşmede belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

6.2.MARGED, Mandal Mobil Uygulamasıda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Mandal Mobil Uygulaması kul- lanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tut- maktadır. MARGED, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, MARGED’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde MARGED yapabilir. MARGED tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorum- luluklar tamamen kullanıcılara aittir.

6.3.Mandal Mobil Uygulaması üzerinden, MARGED’in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Mobil Uygu- lamalara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle MARGED tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik her- hangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Mandal Mobil Uygulaması üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Mobil Uygulamalar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Mobil Uygulamalar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MARGED’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.4.MARGED, Mandal Mobil Uygulamasının işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şek- ilde erişimden kaldırabilir; MARGED bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6.5.MARGED’in, MARGED çalışanlarının ve yöneticilerinin, Mandal Mobil Uygulamasıda Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.Ücret İade Politikası

7.1.Üyelerin veya kullanıcıların Mandal Mobil Uygulamasını kullanarak yapmış oldukları ara- maya istinaden para iadeleri, gerçekleşen arama sonrasında MARGED’e MANDAL Mobil Uygu- laması üzerinden veya MARGED’e ulaşılabilecek diğer kanallardan bildirim yapmak suretiyle işleme alınır.

7.2.Bir bildirim işleme alındıktan sonra MARGED tarafından incelenir ve iadeye yönelik durum mevcut ise serbestçe değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde onaylanır. Bu değerlendirme ve onay süreci, bildirimin MARGED’e ulaşmasından itibaren en fazla 15 (on beş) iş günü içerisinde sonuca bağlanır.

7.3.Mandal Mobil Uygulaması dahilinde aranan kişinin beyan etmiş olduğu kişisel bilgilerin yanıltıcı olması veya arayan ve aranan taraflardan birinin görüşmede genel ahlak kurallarına aykırı unsurlar içeren bir eylemde bulunmuş olması durumunda MARGED görüşmeye konu tutarın iadesini sağlayabilir. Bu değerlendirme MARGED tarafından serbestçe yapılır.

7.4.Aranan kişinin yanıt vermemesi veya aramayı reddetmesi durumunda arayan kişiye arama ücreti derhal iade edilir.

7.5.Üyelerin veya kullanıcıların mobil uygulama dahilindeki aramalarının uygulama içi hatadan kaynaklı olarak kesilmesi iade sebebi olmamakla birlikte, görüşmenin kaldığı yerden devam etmesi MARGED tarafından mobil uygulama içerisinde sağlanır. Her halükarda görüşmenin bitmesine makul bir süreden az kalmış ise MARGED bu görüşmeyi devam ettirmekle yükümlü değildir.

7.6.Ücret iadeleri MARGED tarafından onaylandıktan sonra ödeme sistemleri sağlayıcısına iletilir. Ödeme sistemleri sağlayıcısı söz konusu iadeyi 30 iş günü içerisinde gerçekleştirir. Ücret iadesi sürecinde ödeme sistemleri sağlayıcısında yaşanacak gecikmeler veya aksamalardan MARGED sorumlu tutulamaz.

8.Sorumluluk Reddi

8.1. Mobil uygulama içi görüşmelere ve bu kapsamda sunulan tüm hizmetlere istinaden MARGED’in sorumluluk reddi bu bölümde düzenlenmektedir.

8.2.Mandal Mobil Uygulaması dahilinde olan hizmetler, mobil uygulamanın kullanıcı veya üyelerinin birbirleri ile iletişim kurmasına aracı olmaya yönelik komünikasyon hizmetleridir. Görüşmenin içeriği veya konusu MARGED’in sorumluluğu dışındadır. Arayan ve aranan üyeler, MARGED’in arama dahilindeki görüşme konusundan veya içeriğinden sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Ücret iadesine dair hükümler saklıdır.

8.3.MARGED, sunmuş olduğu komünikasyon hizmetlerinde üçüncü parti kaynaklı yaşanan ak- saklıklardan sorumlu değildir. Üçüncü parti kaynaklı bir aksaklık yaşanması durumunda ücret iadesi veya aramanın kaldığı yerden devam etmesi MARGED’in inisiyatifindedir.

8.4.Üyeler veya kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Mobil Uygulama üzerinde işlem yapabilir- ler. Kullanıcıların Mandal Mobil Uygulaması dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili MARGED’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmekte- dir.

9.Gizlilik Politikası

9.1MARGED, Mandal Mobil Uygulamasında üyelerle ilgili bilgileri Gizlilik Politikası kap- samında kullanabilir.

9.2.MARGED, Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistik analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda MARGED’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yap-

mak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için MANDAL’ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

9.3.Üye’nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Mandal Mobil Uygulamasına gir- ilen verileri MARGED tarafından mobil uygulamanın fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle MARGED sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Mobil Uygulama’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.MARGED Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişik- likler Mandal Mobil Uygulamasıda yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, MARGED’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar iddi- asında bulunamaz.

9.5.Üye, Mandal Mobil Uygulaması dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden üyenin veya MARGED’in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamın- daki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, MARGED’in kendi sistemlerinde inter- net sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal mey- dana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde MARGED’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taah- hüt eder.

9.6.Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.Üye, MARGED üyeliği nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer ara- ma motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için MARGED’in herhangi bir katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı MARGED’in herhangi bir so - rumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8.Üye herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini Mandal Mobil Uygulaması üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak MARGED tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; bu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.Fikri Mülkiyet Hakları

10.1.Üyeler, MARGED’in hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MARGED’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

10.2.Üyeler veya kullanıcılar, MARGED tarafından izin verilen durumlar haricinde MARGED’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalış- malar yapamaz.

11.Mücbir Sebepler

11.1.Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MARGED işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MARGED için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MARGED’- den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya ye- nileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MARGED’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

12.1.İşbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinin bütünüyle uygulanmasın- da, yorumlanmasında ve işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar İhtil- afı Kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır.

12.2.İşbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinin bütününden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.MARGED Kayıtlarının Geçerliliği

13.1.Üye, işbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinin bütününden doğa- bilecek ihtilaflarda MARGED’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.Yürürlük

14.1.İşbu Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesi, Şartları ve Hükümleriyle, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Genel Koşullar ve Mobil Uygulama Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzu- ata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etk- ilemeyecektir.